Thuyền Kayak K2 thi đấu Nelo


Athletes Kg Range: 140/150 kg
Boat Length: 6,5 m
Boat Kg Range: 10 - 18 kg
Ideal For: Sprint | Marathon
Stability Level: 1
Beam: 0,41 m
Cockpit: 0,94 m x 0,395 m
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây